بمنظور دریافت پروانه تخریب و نوسازی در تهران و سایر شهر ها ابتدا باید در دفتر خدمات شهر درخواست خود را ثبت کنید. مدارک لازم برای تشکیل پرونده جواز ساخت را از دفتر نزدیک به خود سوال کنید. چون مدارک بعضا اندکی تغییر می کند.

مراحل صدور پروانه ساخت

۱-تشکیل پرونده در دفتر خدمات

فهرست